മോട്ടോർബൈക്ക് അപകടങ്ങൾ

Unfortunately motorcycle accidents can lead to extremely serious personal injuries including catastrophic injuries.

Motorcycle Accident claim

Unfortunately motorcycle accidents can lead to extremely serious personal injuries including catastrophic injuries. This is because of the vulnerability of the motorcyclist on the roads and the lack of any protection apart from suitable motorcycle attire.

Motorcycle accident claims have become very common especially in Dublin because of the increased number of motorcycle users in the last ten years.  The number of motorcyclists has increased because of the volume of traffic and it is generally considered a quicker mode of transport to travelling by car.

What to do when you have a motorcycle accident

If you have been involved in a Road Traffic Accident that was not your fault, then you may be entitled to claim compensation in respect of the injuries sustained. Make sure to get in touch with a Personal Injury Solicitor to asses your claim. Sinnott’s Personal Injury Solicitors have an experienced team who can help you with your case.

Injuries sustained to motorcyclists are generally a lot more serious than other types of injuries in connection with other motor vehicles and therefore the compensation payable in respect of injuries sustained as a result of a motorcycle accident is generally higher.  

The following non-exhaustive list sets out the matters which you should attend to in the event that you have a motorcycle accident with a compensation claim:

  • Immediately obtain details of the other drivers to the accident, their vehicles and their insurance details.
  • Contact the Gardai immediately and ask them to attend the scene of the accident.
  • If there are any witnesses to the accident you should take details of those witnesses.
  • You should immediately seek medical attention and retain all records of Doctors that you attend.
  • Retain all receipts in respect of medical attendances and prescriptions and medication.
  • Talk to your Solicitor who will prepare your claim for lodging with the Injuries Board.

 

motorbike accident

നിങ്ങളുടെ റോഡ് ട്രാഫിക് അപകടത്തിന് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം നേടുക

സിന്നോട്ട് സോളിസിറ്റേഴ്‌സ് ഡബ്ലിൻ & കോർക്കിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളുടെ റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്‌സിഡന്റ് ക്ലെയിമിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ റോഡ് ട്രാഫിക് ആക്‌സിഡന്റ് സോളിസിറ്റർമാരുടെ ഒരു വിദഗ്‌ദ്ധ ടീം ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്.

Types of injuries associated with motorcycle accidents

Injuries sustained as a result of motorcycle accidents can be physical as well as psychological.  If you have sustained physical and/or psychological injuries you are entitled to claim compensation for those injuries.

Psychological injuries are common in relation to Claimants who have been involved in motorcycle accidents because of the level of impact and lack of protection of the motorcycle user.

Psychological injuries associated with motorcycle accidents can include claims for nervous shock, post-traumatic stress claims and/or other psychological injuries.

Symptoms in the aftermath of a motorcycle accident for psychological injuries can include sleeplessness, nervousness, impotence, loss of confidence, nightmares and panic attacks.

Physical injuries associated with motorcycle accident claims are generally more serious because of the level of impact.

Typically injuries sustained as a result of motorcycle accidents can include head injuries and brain injuries, soft tissue injuries and bruising, broken bones, facial injuries, fatal injuries, loss of limbs, spinal injuries and the usual joint injuries which can affect the neck, shoulder, back, arm and legs.

Case Study: Matthew’s claim – Injuries in motorcycle accident

Matthew was involved in a motorcycle accident. He was approaching a crossroads where he had the right of way to carry through when a van pulled out in front of him and Matthew sustained significant injuries as a result of the accident. Matthew sustained injuries to his back and spine which required a number of surgical procedures and a lengthy stay in hospital. He fully recovered from those injuries after a period of nine months.

Matthew took a compensation claim for the physical injuries sustained, the psychological injuries sustained which was primarily post-traumatic stress and a claim for loss of earnings as he worked as a Courier. Matthew’s claim was initially brought to the Injuries Board who issued a certificate of authorisation to take Court proceedings.

We took proceedings before the High Court on Matthew’s behalf approximately two years after the accident and his case settled prior to the hearing date that we had obtained for Court. Matthew received compensation in the sum of €263,000 in addition to the special damages which he was entitled to in order to cover his loss of earnings and out of pocket expenditure. In addition to the compensation and special damages achieved, we also recovered Matthew’s legal costs in full from the Defendant’s insurance company.

നിങ്ങൾക്ക് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം നേടുക

സിന്നോട്ട് സോളിസിറ്റേഴ്സ് ഡബ്ലിൻ & കോർക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു